Harvard - skriva referenslista (2023)

En referenslista samlar alla källor som har använts i ett arbete. Här hittar du exempel på hur du skriver referenser för olika typer av källor enligt Harvardstilen.

Exemplen på den här sidan bygger på Umeå universitetsbiblioteks variant av Harvard.

Samla alla källor i en referenslista

Enligt Harvardstilen markeras källhänvisningar i den löpande texten med parenteser. I slutet av ditt arbete samlar du alla källor som du hänvisat till i en referenslista. Listan ska sorteras i bokstavsordning efter första författarens efternamn eller motsvarande.

Exempel för olika typer av källor

I referenslistan ska du ha med utförlig information om källorna, så att en läsare kan hitta precis samma källa som du har hänvisat till. Här kan du se exempel för hur du skriver referenser för olika typer av källor enligt Harvardstilen.

Bok med en författare

Inkludera följande (om tillgängligt): Författarens efternamn, förnamn. Utgivningsår. Titel. Upplaga (om ej 1:a uppl.). Förlagsort: förlag.

Exempel:

Bryman, Alan. 2008. Social research methods. 3. uppl. Oxford: Oxford University Press.

Bok med två eller fler författare

Blocher, Edward; Stout, David E.; Juras, Paul E. och Cokins, Gary. 2013. Cost management : a strategic emphasis. 6. uppl. New York: McGraw-Hill/Irwin.

Bok med redaktör (samlingsverk)

Att en bok ställts samman av redaktör(-er) ska anges för samlingsverk/antologier i en parentes mellan redaktörens namn och utgivningsåret.

Exempel:

Kamrany, Nake M. och Day, Richard H. (red.). 1980. Economic issues of the eighties. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

E-bok

Inkludera samma information för en elektronisk bok som för en tryckt bok (se bok med en författare). Ibland finns det en beständig länk till e-boken (DOI, URN, Handle eller motsvarande) och då ska den anges.

Exempel på bok med beständig länk:

Swinnen, Johan F.M. och Rozelle, Scott. 2006. From Marx and Mao to the market : the economics and politics of agricultural transition. Oxford : Oxford University Press. DOI:10.1093/0199288917.001.0001

En del böcker vars upphovsrätt har gått ut finns ibland fritt tillgängliga på Internet. Detsamma gäller böcker och rapporter där myndigheter/organisationer valt att göra verken fritt tillgängligt. Samma information ska finnas med som för tryckta böcker (se exempel ovan) men du lägger också till fullständig URL-adress (http://...) samt åtkomstdatum då du laddade ner/läste boken.

Strindberg, August. 1912. Three plays: countess Julie; the Outlaw; the Stronger. Boston: International pocket library. https://archive.org/details/threeplayscounte00striuoft (Hämtad 2012-05-21).

Kapitel eller del i bok (samlingsverk)

Inkludera följande (om tillgängligt): Kapitelförfattarens efternamn och förnamn. Utgivningsår. Kapiteltitel. I Redaktör(ernas) efternamn och förnamn (red.). Boktitel. Upplaga (om ej 1:a upplaga). Förlagsort: Förlag, kapitlets sidnummer.

Malmberg, Anders. 2003. Beyond the cluster: local milieus and global connections. I Peck, Jamie och Wai-chung Yeung, Henry (red.). Remaking the Global Economy. London: Sage Publications, 145-162.

Tidskriftsartikel (vetenskaplig artikel)

Inkludera följande om tillgängligt: Artikelförfattares efternamn och förnamn. Utgivningsår. Artikeltitel. Tidskriftstitel Volym(Nummer): artikelns sidnr. Ev. beständig länk eller webbadress.

Exempel:

Lundmark, Linda. 2005. Economic restructuring into tourism in the Swedish mountain range.Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 5(1): 23–45. doi: 10.1080/15022250510014273.

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter har ofta en beständig länk i form av DOI, URN, Handle eller liknande. Om artikeln har en beständig länk så anger du denna och annars anger du webbadressen. För artiklar utan beständig länk och artiklar fritt tillgängliga på webben kan även åtkomstdatum behöva anges.

Exempel på fritt tillgänglig artikel:

Ståhl, Christian. 2007. Det mytologiska självskadebeteendet: könade stereotyper och idealtypiska berättelser. Socialvetenskaplig tidskrift14(4): 280-294. https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/15661/14144(Hämtad 2019-12-10).

Tidningsartikel

För tidningsartiklar som är tillgängliga på internet inkludera följande (om tillgängligt): Artikelförfattares efternamn, förnamn. Utgivningsår. Artikeltitel. Tidning. Utgivningsdag och månad. Fullständig URL (Hämtad datum).

Lenas, Sverker. 2020. Jag har rätt starka anarkistiska sympatier. Dagens Nyheter. 8 februari.
https://www.dn.se/kultur-noje/kjell-espmark-jag-har-ratt-starka-anarkistiska-sympatier/ (Hämtad 2020-02-14).

För tryckta tidningsartiklar samt tidningsartiklar hämtade från databaser (exempelvis Mediearkivet) inkludera följande (om tillgängligt): Artikelförfattares efternamn, förnamn. Utgivningsår. Artikeltitel. Tidning. Utgivningsdag och månad, sidnummer.

Lenas, Sverker. 2020. Jag har rätt starka anarkistiska sympatier. Dagens Nyheter. 8 februari, 8-10.

Rapporter

Inkludera följande om tillgängligt:

Organisation eller författare. Utgivningsår. Titel på rapporten. Förlagsort: förlag. Fullständig URL-adress (http://…) (datum då du hämtade rapporten på nätet).

Socialstyrelsen. 2020. Barns medverkan i Socialstyrelsens arbeten: ett stödmaterial för att inhämta barns kunskaper och erfarenheter. Stockholm: Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6858.pdf (Hämtad 2020-10-18).

Exempel på rapport utgiven av institution vid universitet med beständig länk (DOI, URN, Handle eller motsvarande):

Hägglund, Markus och Marjavaara, Roger. 2020. Är fritidshusägare en rekryteringsresurs i glesbygd? Resultat av en studie i Vilhelmina kommun. Umeå: Institutionen för geografi, Umeå universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-175977

Webbsidor, bloggar och tweetar

Till webbsidor räknas källor på internet som inte kan räknas till någon annan publikationstyp (till exempel artikel eller bok).

Ta med följande uppgifter (om tillgängligt): Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel. Fullständig URL-adress (http://…), (datum då du hämtade webbsidan från dess plats på nätet).

Umeå kommun. 2019. Näringsliv och arbete. https://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete.4.bbd1b101a585d7048000162431.html (Hämtad 2020-01-14).

Uppge dag och månad för blogginlägg och twittermeddelande, exempel:

Skagerlind, Malin. 2015. Tro inte det du läser. Forskarbloggen. [Blogg]. 8 april. http://blogg.umu.se/forskarbloggen/2015/04/tro-inte-det-du-laser/ (Hämtad 2015-08-14).

Fällström, Anders. 2015. Fewer topics in greater depth. #mathematics #Math Singapore math skills add up in the West http://cnb.cx/1M3BgPX. [Twitter]. 15 juli. https://twitter.com/hyperconvex/status/621212215006392320 (Hämtad 2015-08-14).

Uppslagsverk, lexikon eller Wikipedia

För referenser till en artikel i ett elektroniskt uppslagsverk inkludera om tillgängligt:

Artikelförfattare. Utgivningsår. Artikeltitel. Uppslagsverkets titel. Fullständig URL-adress (http://….) (Datum då du hämtade artikeln).

Kroksmark, Tomas, Marklund, Sixten och Selander, Staffan. [u.å.]. Didaktik. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/didaktik (Hämtad 2020-10-20).

Om författare saknas skriver du titeln på uppslagsverket först:

Nationalencyklopedin. [u.å.]. DCD. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dcd (Hämtad 2020-10-20).

Kom ihåg att kolla med din lärare innan du använder Wikipedia som källa. Använd Wikipedias permanenta länk till referenslistan. Den finns i vänstermenyn under verktyg på det uppslag du vill referera till.

Wikipedia. 2020. Lydia Sandgren. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lydia_Sandgren&oldid=48369898 (Hämtad 2020-10-20).

Akademisk avhandling

Inkludera följande om tillgängligt: Författare efternamn, förnamn. Utgivningsår. Avhandlingens titel. Diss, universitet där examen är avlagd. Beständig länk (URN, Handle eller DOI).

Exempel:

Abramowicz, Konrad. 2011. Numerical analysis for random processes and fields and related design problems. Diss., Umeå universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46156

Exempel på licentiatavhandling:

Lind, Mikael. 1996. Affärsprocessinriktad förändringsanalys: utveckling och tillämpning av synsätt och metod. Lic.-avh.,Linköpings universitet.

Konferensbidrag

Föredrag på konferenser kan publiceras i en konferenspublikation (på engelska kallad conference proceedings, ibland symposiums eller meetings). Inkludera följande information (om tillgängligt): Författarnas efternamn, förnamn. Utgivningsår. Titel på konferensbidrag. I: Titel på konferenspublikation (proceeding): titel på konferens. Konferensort, land konferensdatum, sidnummer på bidraget. Beständig länk (DOI, URN, Handle eller motsvarande)

Witkowski, Emma; Hutchins, Brett. och Carter, Marcus. 2013. E-sports on the rise? : Critical considerations on the growth and erosion of organized digital gaming competitions. I IE´13: Proceedings of The 9th Australasian Conference on Interactive Entertainment: Matters of Life and Death. Melbourne, Australien 30 September -1 Oktober, 1-2. https://doi.org/10.1145/2513002.2513008

För konferensbidrag som publiceras som artiklar i tidskrifter eller som kapitel i böcker följ motsvarande exempel i denna guide.

Riksdagstryck

För de följande tre kategorierna (Riksdagstryck, Lagar och författningar samt SOU och Ds) redovisar vi här en förenklad variant.

Typ riksdagsår :nummer. Eventuell titel.

Proposition 2006/07:126. Tillsyn över hundar och katter.

Betänkande 2006/07: KrU2. Museer.

Protokoll 2013/14:65. 2014. Onsdagen 5 februari.

Lagar och författningar

För lagar och författningar inkludera följande publiceringstid (SFS-nummer eller motsvarande) och titel på lagen.

SFS 1998:204. Personuppgiftslag.

SOSFS 2005:13. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.

SOU och Ds

SOU 2002:71. Personsäkerhetsutredningen. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer: delbetänkande.

Ds 2011:2. Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen.

EU-dokument (förordningar, direktiv, beslut m.m.)

Uppge institutionen(er) som utfärdat dokumentet och år och nummer i den ordning som står på dokument samt hela titeln på dokumentet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.

Kurs- och läroplaner

Skolverket. 2021. Kursplan – slöjd. Stockholm: Skolverket. https://www.skolverket.se/download/18.70f8d1a017495c3cb591745/1603780323202/Sl%C3%B6jd.pdf (Hämtad 2020-12-18).

Skolverket. 2019. Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. 6. uppl. Stockholm: Skolverket. https://www.skolverket.se/publikationer?id=4206 (Hämtad 2020-12-18).

Illustrationer (fotografier, figurer, diagram, tabeller m.m.)

Illustrationer som är skapade av andra är ofta upphovsrättsskyddade. I sådana fall krävs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren innan du kan använda illustrationerna i din text. Om möjligt uppge alltid skaparen av illustrationen i referenslistan.

Lennver, Anders. 2012. Night against procrastination [Fotografi]. http://www.ub.umu.se/nightagainstprocrastion/ (Hämtad 2016-04-05).

Uppge namnet på skaparen av illustrationen om annorlunda än författaren. Om tillgängligt uppge också sidnummer för illustrationen:

Hansson, Barbro. 2015. Umeå by night [Fotografi]. I S. Johansson. Västerbottensbilder. Umeå: Fotoförlaget.

Om du har använt dig av en bild av ett konstverk på Internet ska du referera till det som ett fotografi på internet, oavsett ursprungligt medium. Om möjligt uppge konstnärens namn och samling:

Turner, Joseph. 1839. The Fighting Temeraire [Fotografi]. The National Gallery [online]. http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/josephmallord-william-turner-the-fightingtemeraire (Hämtad 2016-04-05).

TV-program

Titel. År. TV-bolag eller motsvarande som står för utsändningen av programmet. Datum och klockslag för ursprunglig visning. Länk till webbplats eller direkt till programmet (om sådan finns).

För äldre, ännu tillgängliga, program kan till exempel uppgift om sändningstid saknas. Då behöver du inte leta efter den informationen. Skapa referensen med hjälp av den information som finns på den plats där du hittade programmet.

Del av tv-serie:

Antikrundan. Säsong 26, avsnitt 10. 2015. Sveriges television, svt1, 12 mars. http://www.svtplay.se/video/2750826

TV-program via UR-Play:

Makt och maktlöshet. 2015. UR Play, Kunskapskanalen. 9 april, 15:30. http://urplay.se/Produkter/181494-Var-samiska-kamp-Makt-och-maktloshet

TV-program via UR access:

UR Samtiden - Hur kan utåtagerande barn bemötas? 2011. Kunskapskanalen. http://uraccess.se/products/162607

UR Samtiden - Samiska veckan 2015: Språkliga förbud. 2015. Kunskapskanalen. 14 april, kl. 16:00. http://uraccess.se/products/188771

Inspelat föredrag, föreläsning och tal

Föreläsare/motsvarande. År. Föredragets/föreläsningens titel. [Format]. URL (Hämtad datum).

Umeå universitetsbibliotek. 2018. Kritisk läsning. [Video]. https://www.cambro.umu.se/portal/site/26198VT20-1/tool/61caf195-04db-4b51-8942-d94ec8e4131e (Hämtad 2020-05-05).

Hugoson, Rolf. 2020. Formalia och referenser: att skriva C-uppsats. [Video]. https://www.cambro.umu.se/portal/site/26198VT20-1/tool/61caf195-04db-4b51-8942-d94ec8e4131e (Hämtad 2020-05-05).

Personlig kommunikation

Till personlig kommunikation räknas information du fått via t.ex. e-postbrev, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du ska alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia. Mer information om etiska regler för forskning hittar du hos CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning.

CODEX

Observera att i Harvardsystemet anges "personlig kommunikation" ibland i en fotnot på den sida där du refererar till den, och den ska då inte finnas med i referenslistan då det normalt inte är möjligt för läsaren att lokalisera källan. Kolla med din lärare/handledare om du är osäker!

En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, år, sammanhang, form och datum (dag och månad).

Exempel:

Svensson, Anna; student vid Umeå universitet. 2010. Intervju 11 maj.

Informant 1: högstadieklass åk 8, i Umeå kommun. 2010. 12 flickor och 12 pojkar, enskilda intervjuer 9 maj.

Smith, Veronica; professor vid institutionen för fysik, Umeå universitet. 2010. Norrsken, föreläsning 12 mars.

Observera att e-postadresser som tillhör individer endast ska uppges om innehavaren har givit sitt tillstånd!

Lee, Oscar. 2008. E-mail 13 maj. < oscar.lee@umu.se >.

Sekundärkällor

Du ska i första hand använda dig av originalkällor (primärkällor). Ibland går det inte att få tag på originalkällan och då kan det vara rimligt att använda sekundärkällor (andrahandskällor). Endast sekundärkällan ska finnas med i litteraturlistan.

I följande exempel refererar Sven Svensson på sidan 72 i sin bok "Demokrati" något ur Arne Kullbergs bok "Fri- och rättigheter i Sverige" från 1832:

Svensson, Sven. 1981. Demokrati. Uppsala: Triad förlag.

Översatt titel

Om du vill ge läsaren en översättning av textens titel gör du det genom att skriva översättningen inom hakparenteser direkt efter originaltiteln:

Ģērmanis, Uldis. 1995. Jaunie laiki un pagātnes ēnas [New times and shadows from the past]. Stokholma: Memento.

Om du inte kan hitta en officiell översättning av en boks titel får du göra översättningen själv.

Lär dig mer

Harvard - hänvisningar i text

Se exempel på hur du skriver hänvisningar till olika typer av källor med parenteser enligt Harvardstilen.

Skriva referenser

Har du koll på referenser? Vi tipsar om guider och funktioner som kan förenkla din referenshantering.

Att undvika plagiering

Se till att det är tydligt vad som är dina egna ord och tankar och vad du har hämtat från andra källor.

Program för referenshantering

Ett referenshanteringsprogram hjälper dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen.

Introduktion till Harvardsystemet

En film om referensstilen Harvard.

Med egna ord - att återge innehållet i andras texter

Umeå universitetsbibliotek (9 minuter)

Frågor om att skriva referenser?

Har du kört fast i hur du ska skriva referenslistan eller har du funderingar kring hur du gör källhänvisningar i den löpande texten? Besök vår drop-in eller boka en tid med en bibliotekarie om du vill få råd och hjälp. Korta frågor kan du även skicka in via chatt och kontaktformulär eller ställa till personalen i informationsdisken.

Drop-in och föreläsningar för studenter

Besök vår drop-in och ställ dina frågor om att skriva referenser och källhänvisningar.

Boka sök- och skrivhandledning

Boka en tid för personlig handledning när du behöver lite mer hjälp med referenshantering.

Kontakta biblioteket

För korta frågor om referenser kan du chatta med oss eller använda vårt kontaktformulär.

Senast uppdaterad: 2022-08-23

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated: 03/17/2023

Views: 5859

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.